fenice.pl

 

Lekarskie zabiegi kosmetologiczne

Karboksymetyloceluloza usieciowana: nowa klasa wypełniaczy

dr George V. Oskarbski

Scuola di Estetologia, Scuole Mediche, Libera Università Leonardo da Vinci, Rzym (Włochy) Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Rzym (Włochy)
Medicina Estetica l’Ospedale S. Eugenio di Roma, Rzym (Włochy)
Europejskie Centrum Szkoleniowe Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie (dyrektor naukowy)

WŁAŚCIWOŚCI
I ZASTOSOWANIE KARBO- KSYMETYLOCELULOZY

Karboksymetyloceluloza (Carboxy- methylcellulose – CMC) jest substancjà rozpuszczalnà w wodzie, polimerem anionowym, czyli o ujemnym ∏adunku (-), który przy∏àcza kationy (+) i dostar- cza polimerów o wysokiej regularnoÊci przestrzennej.

Celuloza ma pochodzenie roÊlinne, jak drewno (np. pozyskiwane z euka- liptusa, topoli bàdê sosny) lub bawe∏- na. Karboksymetyloceluloza jest najbar- dziej powszechnym estrem celulozy, rozpuszczalnym w wodzie. Zwi ́ksza lepkoÊç cieczy, wi ́c stabilizuje zawie- siny czàstek sta∏ych w cieczach, ma ponadto w∏aÊciwoÊci higroskopijne.

Polimer ten ma szerokie zastosowa- nie m.in. w przemyÊle spo ̋ywczym i farmaceutycznym. W produktach spo- ̋ywczych wyst ́puje pod numerem E466 jako zag ́stnik. Jest u ̋ywany do stabilizacji emulsji w ró ̋nych produk- tach, m.in. w lodach, a tak ̋e jako sk∏adnik wielu produktów niespo ̋yw- czych, m.in. kosmetyków, past do z ́- bów, Êrodków przeczyszczajàcych, detergentów, ponadto taÊm klejàcych, farb, tkanin, papieru, ceramiki, a na- wet produktów przemys∏u naftowego.

Pod wzgl ́dem chemicznym czà- steczka celulozy zbudowana jest z czà-

steczek glukozy (glukopiranozy), której ∏aƒcuchy sà po∏àczone wiàzaniami gli- kozydowymi; CMC jest pochodnà ce- lulozy z grupami karboksymetylowymi po∏àczonymi z niektórymi grupami hy- droksylowymi – monomerów glukopira- nozy, które stanowià szkielet celulozy. Jest cz ́sto syntetyzowana w postaci soli sodowej karboskymetylocelulozy, co umo ̋liwia unikni ́cie zanieczysz- czeƒ pochodzenia zwierz ́cego, ludz- kiego lub bakteryjnego.

Substancja nie stwarza ryzyka muta- gennoÊci ani karcynogennoÊci. W ba- daniach zosta∏o wykazane jej dzia∏a- nie bakteriobójcze wewnàtrz tkanek [5-8], co potwierdza zupe∏ne bezpie- czeƒstwo stosowania CMC.

Na przestrzeni ostatnich pi ́çdzie- si ́ciu lat firmy farmaceutyczne wyko- rzystujà nieusieciowanà karboksymety- loceluloz ́ jako wysoko oczyszczonà substancj ́ pomocniczà w preparatach do iniekcji, takich jak deksametazon, lub noÊnik pozwalajàcy na kontrolowa- ne uwalnianie substancji aktywnych w lekach (diklofenak lub nifedypina). W medycynie estetycznej CMC jest równie ̋ szeroko stosowana w znanych produktach, zawierajàcych np. hydrok- syapatyt wapnia, kwas polimlekowy, glikol polietylenowy, polikaprolakton, gdzie pe∏ni funkcj ́ jednoczeÊnie noÊni- ka i substancji wype∏niajàcej.

JakoÊç substancji pozwala na wyko- rzystanie jej w nowoczesnych technolo-

giach (Hydrofiber®) do leczenia prze- wlek∏ych ran, jest te ̋ wcià ̋ stosowana w okulistyce do produkcji sztucznych ∏ez u ̋ywanych w zapaleniu spojówki bàdê rogówki.

Badania dermatologiczne i toksyko- logiczne pochodzàce z niezale ̋nych laboratoriów wskazujà wyraênie, ̋e karboksymetyloceluloza nie wykazuje toksycznoÊci u bia∏ych myszy, Êwinek morskich ani u ludzi [1-3]. Badania ̋y- wieniowe potwierdzajà, ̋e w metabo- lizmie oraz przy stosowaniu miejsco- wym CMC jest, z punktu widzenia fiz- jologii, substancjà niezdolnà do powo- dowania efektów farmakologicznych. Testy p∏atkowe na ludzkiej skórze wyka- zujà, ̋e nie powoduje podra ̋nieƒ pier- wotnych i nie jest czynnikiem uczulajà- cym. Jest zwiàzkiem zatwierdzonym przez FDA [4].

CMC USIECIOWANA
I JEJ WYKORZYSTANIE W ZABIEGACH

Usieciowana czàsteczka CMC by∏a poddana udokumentowanym 10-letnim badaniom doÊwiadczalnym we W∏o- szech, gdzie uzyska∏a certyfikat ISS (Wy ̋szy Instytut Sanitarny). W czasopi- Êmie „Clinical Interventions in Aging” z 2010 r. opublikowano pierwsze nie- komercyjne badanie, w którym monito- rowano 84 ochotników poddawanych

338

Dermatologia Estetyczna /vol. 16/nr 6/2014

•***Oskarbski 7/1/15 11:35 Page 339

Lekarskie zabiegi kosmetologiczne

iniekcjom z u ̋yciem cienkich igie∏ (27-30 G) w latach 2006-2009 [22] . Okres kontrolny obejmowa∏ 12 miesi ́- cy po absorpcji polimeru. Wnioski: u ̋adnego z pacjentów nie stwierdzo- no alergii (0%), odnotowano optymal- nà tolerancj ́, bezpieczeƒstwo, ∏a- twoÊç iniekcji, elastycznoÊç materia∏u w tkance, stopniowà wch∏anialnoÊç bez migracji substancji, brak efektów niepo ̋àdanych bezpoÊrednio po iniek- cji i w czasie odleg∏ym (równie ̋ przy powtórnym podaniu substancji w tym samym miejscu co poprzednio). Stwier- dzono ponadto ca∏kowità wch∏anial- noÊç z wystarczajàco satysfakcjonujà- cym efektem utrzymywania si ́ substan- cji w miejscu podania.

CMC jako usieciowany polimer charakteryzuje si ́ biowch∏anialnoÊcià, jest biokompatybilna i biodegradowal- na (to polisacharyd z tej samej rodzi- ny, co kwas hialuronowy). Innowacja w stosunku do preparatów do wype∏- nieƒ zawierajàcych ten kwas polega na zupe∏nym braku protein i endotoksyn bakteryjnych, poniewa ̋ CMC nie jest pochodzenia zwierz ́cego ani bakte- ryjnego. Otrzymuje si ́ jà w reakcji syn- tezy chemicznej, jest modyfikowanym (klasycznie) biopolimerem. I w∏aÊnie ta czysta synteza chemiczna zapewnia brak endotoksyn pochodzenia bakteryj- nego (stanowiàcych potencjalne zanie- czyszczenie w produktach otrzymywa- nych biotechnologicznie). W procesie produkcji wykorzystuje si ́ naturalnà substancj ́ – celuloz ́, o wysokim stop- niu bezpieczeƒstwa (które – jak ju ̋ by- ∏a o tym mowa – potwierdza wszech- stronne stosowanie CMC w wielu dzie- dzinach).

WartoÊç pH dla CMC jest zbli ̋ona do neutralnego i wynosi 7. Produkt jest sterylizowany parà w cyklu „overkill”. Usieciowanie chemiczne uzyskuje si ́ estrem diglicydylowym butanodiolu (BDDE). Sieciowanie prowadzone w odpowiednim re ̋imie technologicz- nym pozwala otrzymaç produkt ca∏ko- wicie bezpieczny. Podobnie jak w pre- paratach z kwasem hialuronowym pro-

ces tworzenia wiàzaƒ poprzecznych sprawia, ̋e pozosta∏oÊci BDDE sà nik∏e (w przypadku CMC nawet 0,1 ppm). To dodatkowo minimalizuje NOAEL, obliczany iloÊciowo poprzez pomiar

LD50 u szczurów, wynoszàcy 100 mg/ kg/dzieƒ – a zatem w gotowym pro- dukcie wiele milionów razy ni ̋szy ni ̋ LD50 [24].

W efekcie powstaje przeêroczysty

Dermatologia Estetyczna /vol. 16/nr 6/2014 339

Karboksymetyloceluloza usieciowana: nowa klasa wypełniaczy

S ̧OWA KLUCZOWE:
wype∏niacz, karboksymetyloceluloza sieciowana, BDDE, technologia, ochrona HA, regeneracja

Zastosowanie sieciowanej karboksymetylocelulozy (CMC) mo ̋na uznaç za poczàtek nowej ery wy- pe∏niaczy do regeneracyjnych zabiegów przeciwstarzeniowych w dermatologii estetycznej. Preparat jest ∏atwy w u ̋yciu i bezpieczny jak kwas hialuronowy, ale bardziej skuteczny i dajàcy d∏u ̋ej utrzymu- jàce si ́ efekty wype∏nienia. Karboksymetyloceluloza to polimer u ̋ywany w przemyÊle spo ̋ywczym, farmaceutycznym, a tak ̋e obecny w wielu standardowych produktach przemys∏owych, zatwierdzo- nych przez FDA. W formie sieciowanej, o bardzo niskiej zawartoÊci BDDE, by∏a badana przez ponad 10 lat i zosta∏a zatwierdzona przez w∏oskà Wy ̋szà Izb ́ Sanitarnà (ISS). Innowacja w stosunku do preparatów zawierajàcych kwas hialuronowy polega na zupe∏nym braku protein i endotoksyn bakte- ryjnych, poniewa ̋ substancja ta nie jest pochodzenia zwierz ́cego ani bakteryjnego. Ponadto kar- boksymetyloceluloza ma mo ̋liwoÊç inhibicji enzymu hialuronidazy, co oznacza, ̋e chroni kwas hialu- ronowy w macierzy pozakomórkowej, a tak ̋e mo ̋e wyd∏u ̋aç czas utrzymywania si ́ wczeÊniejszych wype∏nieƒ z u ̋yciem HA, dzia∏ajàc konserwujàco i regeneracyjnie. Sieciowana CMC nie powoduje efektów ubocznych i d∏u ̋ej utrzymuje si ́ w miejscu podania, ponadto mo ̋na jà podaç w mniejszej obj ́toÊci. Dozwolone jest u ̋ycie do iniekcji, w zale ̋noÊci od preferencji lekarza, zarówno cienkich igie∏ ka ̋dego rozmiaru, jak i mikrokaniuli. Preparat pozostaje plastyczny w miejscu podania, co po- zwala na synergi ́ z innymi technikami. Nale ̋y podkreÊliç rzeczywiste dzia∏anie przeciwstarzeniowe: karboksymetyloceluloza nie stymuluje fibroblastów, nie wywo∏uje zw∏óknieƒ (typ I kolagenogenezy)

i chroni naturalny endogenny kwas hialuronowy, zapeniajàc dobry efekt estetyczny.

Cross-linked carboxymethylcellulose: the new class of fillers

KEY WORDS:
filler, cross-linked carboxymethylcellulose, CMC, BDDE, technology, protection of HA, regeneration

Crosslinked carboxymethylcellulose, the dawn of a new class of injectable implants for a regenerati- ve anti-aging in aesthetic medicine: manageable and safe as hyaluronic acids but with a more effec- tive and long-lasting filler effect. The polymer is a base present and available in the food industry, pharmaceuticals, and other industry standard products, approved by the FDA. In the crosslinked form, with very low amounts of BDDE, has been studied for over 10 years and has been approved by the Italian ISS. The innovation compared to HA is to be both free of proteins that of possible bac- terial endotoxins, since not of animal, or bacterial, but even synthetic origin. It also has inhibitory ac- tivity on the enzyme hyaluronidase, which means that the carboxymethylcellulose respects and pro- longs the HA present in the extracellular matrix, but also that can extend the life of the previous fil- ling implants, this means conservative and regenerative action. The cross-linked CMC is a polymer with excellent characteristics, with no side effects, longer life, requiring less volumes, The extrusion (viscosity) is permitted, according to the preferences of the physician, through every small caliber ne- edle or micro-cannula needle, remains elastic at the site of implantation, allows synergy with other techniques. A real anti-aging activity should be emphasized: it does not stimulate the fibroblasts, does not lead to fibrosis (collagenesis type I) and protects the endogenous HA, offering a good aesthetic performance.

STRESZCZENIE / SUMMARY

•***Oskarbski 7/1/15 11:36 Page 340

Lekarskie zabiegi kosmetologiczne

Ryc. 1

ab

Pacjentka 56-letnia przed zabiegiem i bezpośrednio po wolume- trycznym wypełnieniu okolicy jarzmowej preparatem z karboksy- metylocelulozą (CMC)
56-year-old female patient before the procedure and right after volumetric filling of zygomatic area with carboxymethylcellulose (CMC)

c

hydro ̋el, bardzo gi ́tki podczas maso- wania i doÊç odporny na bodêce me- chaniczne, jakie wtedy dzia∏ajà. Ma ponadto mo ̋liwoÊç inhibicji enzymu hialuronidazy, co oznacza, ̋e karbok- symetyloceluloza chroni i wyd∏u ̋a czas utrzymywania si ́ kwasu hialuronowe- go w macierzy pozakomórkowej, a tak ̋e mo ̋e wyd∏u ̋aç czas utrzymy- wania si ́ wczeÊniejszych wype∏nieƒ bàdê biorewitalizantów. W badaniu obserwacyjnym, w którym podawano usieciowanà CMC w miejsce poprzed- niej korekcji kwasem hialuronowym, zauwa ̋ono, ̋e pe∏ni funkcj ́ „ochron- nà” dla podanego HA o niskim usiecio- waniu (II stopieƒ), wyd∏u ̋ajàc czas je- go utrzymywania si ́ porównywalnie do czasu utrzymywania si ́ korekcji wy- konanej samym kwasem hialuronowym o du ̋ym usieciowaniu (IV stopieƒ) [26].

W miejscu wch∏aniania CMC nigdy nie zosta∏y znalezione komórki cechujà- ce si ́ ró ̋nokszta∏tnoÊcià jàder komór- kowych i/lub komórki osocza biorà-

ce udzia∏ w przewlek∏ym procesie za- palnym lub w podobnych procesach odpowiedzialnych za powstawanie ziarniniaków [19]. W organizmie cz∏o- wieka brak specyficznych enzymów zdolnych do niszczenia tej czàsteczki. Polimer jest stabilny tu ̋ po podaniu – i ma d∏ugi czas utrzymywania si ́.

W badaniu klinicznym wskaênik ogólnej satysfakcji po podaniu CMC by∏ znakomity i kontrola korekcji po 9 miesiàcach wskazywa∏a na dobre wype∏nienie tkanki [19].

JeÊli to konieczne w celu modyfikacji obj ́toÊci wype∏nienia mo ̋na zastoso- waç celulaz ́, która – w przeciwieƒ- stwie do hialuronidazy – nie uszkadza tkanek.

Efekty niepo ̋àdane po podaniu pre- paratu ograniczajà si ́ do niewielkiego obrz ́ku (maksymalnie przez 24 godzi- ny), bez wywo∏ywania w∏óknienia tka- nek. W porównaniu do kwasu hialuro- nowego klinicznie obserwuje si ́ wy- raêniejszy efekt tzw. „bulking push”,

wi ́kszy efekt modelowania tkanek, d∏u ̋szy czas utrzymywania si ́ ̋elu we- wnàtrz zmarszczki, bez migracji w sà- siadujàce tkanki, czyli efektu przecià ̋e- nia [19]. Preparat nie migruje poza ob- szar wype∏nienia, natomiast pozwala na uzyskanie lepszego efektu trójwy- miarowego, nawet w niezbyt rozciàgli- wych tkankach, np. w okolicy czo∏a, co jest bardzo istotne, jeÊli wyst ́puje s∏aba odpowiedê na zabiegi toksynà botulinowà.

Iniekcja (ze wzgl ́du na lepkoÊç) mo ̋liwa jest z u ̋yciem ig∏y ka ̋dego rodzaju. Mo ̋na stosowaç zarówno cienkie ig∏y, jak i kaniule, w zale ̋noÊci od preferencji lekarza. Preparat podaje si ́ do warstwy skóry w∏aÊciwej i/lub tkanki podskórnej. Natomiast jeÊli na koƒcu zabiegu ma∏a iloÊç preparatu pozostaje w strzykawce, mo ̋na, acz- kolwiek nie zaleca si ́ tego poczàtkujà- cym u ̋ytkownikom, pos∏u ̋yç si ́ krótkà ig∏y do mezoterapii w celu poprawy drobnych defektów.

340

Dermatologia Estetyczna /vol. 16/nr 6/2014

•***Oskarbski 7/1/15 11:36 Page 341

PODSUMOWANIE

◗ Karboksymetyloceluloza usiecio- wana jest polimerem o wyÊmienitych cechach, nie powoduje efektów niepo- ̋àdanych i d∏u ̋ej utrzymuje si ́ w miej- scu podania. CMC mo ̋na podaç w mniejszej obj ́toÊci. Przechodzi przez bardzo cienkie ig∏y. Jest plastycz- na w miejscu wstrzykni ́cia i po iniekcji wskazany jest masa ̋ korygowanej oko- licy. Nie migruje z miejsca podania, a masa ̋ pozwala na idealnà dystrybu- cj ́ bez ma∏ych nawet nieregularnoÊci. Optymalne efekty daje masa ̋ poszcze- gólnych partii skóry, bezpoÊrednio po iniekcji, z u ̋yciem preparatu PRX-T33 (po∏àczenie kwasu TCA z H2O2 o bar- dzo niskim st ́ ̋eniu, o w∏aÊciwoÊciach silnie nawil ̋ajàcych i regenerujàcych), który zarazem umo ̋liwia lepszà dystry- bucj ́ CMC (prowadzi do rozszerzenia wolnych przestrzeni w macierzy poza- komórkowej i stwarza mo ̋liwoÊç lep-

Piśmiennictwo

 1. Karabinos J.V., Hindert M.: Carboxymethylcellulose [w:] Melville L., Wolfrom R., Tipson S., Pigman W.: Advances in carbohydrate chemistry. Elsevier, 1954, 9: 285-302.
 2. Salib N.N., El-Menshawy M.E., Ismail A.A.: Polysalt flocculates as
  a physicochemical approach in the development of controlled-release oral pharmaceuticals. Pharmazie, 1976, 31(12): 872-874.

Lekarskie zabiegi kosmetologiczne

tegralnoÊç strukturalnà komórek, sprzyja w zwiàzku z tym odbudowie uszko- dzeƒ w tkance. W odró ̋nieniu od kwasu hialuronowego nie uruchamia enzymu hialuronidazy, lecz pozostaje w synergii z endogennym kwasem hia- luronowym, pozwalajàc na jego dzia- ∏anie przeciwutleniajàce. Macierz jest zatem chroniona i zostaje zachowana jej wydajnoÊç w obecnoÊci usieciowa- nej karboksymetylocelulozy, która – nie majàc ̋adnych specyficznych w∏aÊci- woÊci farmakologicznych – nie powo- duje efektów ubocznych, nie jest tok- syczna, nie jest alergenem, nie prowo- kuje stanu zapalnego, ma niewielkie dzia∏anie bakteriobójcze i przeciwutle- niajàce, jest inhibitorem hialuronidazy, zapewnia d∏ugotrwa∏e nawil ̋enie, po- Êrednio – optymalizacj ́ witalnoÊci tka- nek, czyli regeneracji, a jednoczeÊnie pozwala na wype∏nienie ubytków, b ́- dàcych defektami estetycznymi powsta- jàcymi w procesie starzenia si ́.

szej dystrybucji innym czàsteczkom).
◗ Karboksymetyloceluloza nie stymu- luje fibroblastów, nie wywo∏uje zw∏ók- nienia (typ I kolagenogenezy) i chroni naturalny endogenny kwas hialuronowy (podobnie jak HA podany podczas za- biegów dermatologii estetycznej). Jest dobrze poznana i szeroko stosowana w innych produktach znanych w farma- kologii i medycynie estetycznej. Nowo- Êcià jest mo ̋liwoÊç jej zastosowania, w postaci usieciowanej, jako wype∏nia-

cza tkanek mi ́kkich.
◗ Wype∏nienie CMC zapewnia d∏u-

gotrwa∏e nawil ̋enie tkanek w miejscu podania, dajàc tym samym ochron ́ tym tkankom. PoÊredniczy w aktywiza- cji keratynocytów (podobnie jak kwas hialuronowy), zachowujàc na d∏ugi czas Êrodowisko sprzyjajàce procesom naprawczym. Pozwala na interakcje mi ́dzy naturalnie obecnym w macierzy pozakomórkowej kwasem hialurono- wym a jego receptorami, utrzymujàc in-

3. Seventeenth Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 5-7.

Additives, Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1974, No. 539; FAO Nutri-

tion Meetings Report Series, 1974, No. 53. Modified celluloses.

 1. Informatics Inc United States. Food and Drug Administration Gras

  (generally Recognized as Safe) Food Ingredients: Cellulose and Deriva-

  tives National Technical Information Service, 1972.

 2. Keipert S., Voigt R.: Interactions between macromolecular adjuvants

  and drugs. Part 18: The binding behaviour of sodium carboxymethyl- cellulose and other macromolecules towards streptomycin sulphate (au- thor’s transl). Pharmazie, 1979, 34(9): 548-551.

 3. Boussabir A., Górecki M.: Thermoanalytical studies of sodium salt of carboxymethylcellulose (CMC-Na) and pectin. Polim Med, 1987, 17(3-4): 147-152.
 4. Sangalli M.E., Giunchedi P., Colombo P., Conte U., Gazzaniga A.,

9. Grene R.B., Lankston P., Mordaunt J., Harrold M., Gwon A., Jones R.: Unpreserved carboxymethylcellulose artificial tears evaluated in pa- tients with keratoconjunctivitis sicca.Cornea, 1992,11(4): 294-301.
10. Feddersen R.L., Thorp S.N.: Sodium Carboxymethyl Cellulose [w:] Whi- stler R.L.: Industrial gums: polysaccharides and their derivatives. Acade- mic Press, 1993: 537-578.

11. Gazikalovic E., Paunovic S., Toskic-Radojicic M., Nidzovic Z.: Formula- tion of lidocaine-chloride gels with cellulose derivatives. Vojnosanit Pregl, 1994, 51(6): 505-509.

12. Arica B., Arica M.Y., Kas H.S., Hincal A.A., Hasirci V.: In-vitro studies
of enteric coated diclofenac sodium-carboxymethylcellulose microsphe- res. J Microencapsul, 1996, 13(6): 689-699.

13. Madsen F., Eberth K., Smart J.D.: A rheological examination of the mu-

La Manna A.: Cross-linked sodium carboxymethylcellulose as a carrier for dissolution rate improvement of drugs. Boll Chim Farm, 1989, 128(7-8): 242-247.

8. Kaputskii V.E., Sobeshchuk O.P., Adarchenko A.A., Krasil’nikov A.P.: Antimicrobial properties of fibrous cellulose and other polymeric ma- terials modified with chlorhexidine. Antibiot Khimioter, 1991, 36(9):

Dermatologia Estetyczna /vol. 16/nr 6/2014 341

•***Oskarbski 7/1/15 11:36 Page 342

Lekarskie zabiegi kosmetologiczne

coadhesive/mucus interaction: the effect of mucoadhesive type and

concentration. J Control Release, 1998, 50(1-3): 167-178.

 1. Sasaki H., Kashiwagi S., Mukai T., Nishida K., Nakamura J., Nakashi- ma M. i in.: Topical delivery system of ophthalmic drugs by periocular injection with viscous solution.Biol Pharm Bull, 1999, 22(9): 961-965.
 2. Moseley R., Leaver M., Walker M., Waddington R.J., Parsons D., Chen W.Y. i in.: Comparison of the antioxidant properties of HYAFF-11p75, Aquacel and hyaluronan towards reactive oxygen species in vitro. Bio- materials, 2002, 23(10): 2255-2264.
 3. Hunter W.L. i in.: Composition and methods using Hyaluronic Acid. United Stated Patent Application. Pubblication N° US 2006/ 00408 94A1. 2006 Feb 23.
 4. Falcone S.J., Doerfler A.M., Berg R.A.: Novel synthetic dermal fillers based on sodiumcarboxymethylcellulose: comparison with crosslinked hyaluronic acid-based dermal fillers. Dermatol Surg, 2007, 33 Suppl 2: S136-S143.
 5. Ash I.: Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents. SIR Synapse Infor- mation Resources, 2007: 245.
 6. Leonardis M., Palange A., Dornelles R., Hund F.: Use of Cross-linked Carboxymethyl Cellulose for soft-tissue augmentation: preliminary clini- cal study. Clin Interv Aging, 2010, 5: 317-322.
 7. Sadashivaiah A.B., Mysore V.: Biofilms: their role in dermal fillers.

  Adres do korespondencji:

  George V. Oskarbski
  Piazza M. Fanti 22,
  00185 Roma Italia
  oskarbski@tiscali.it; georgevo47@gmail.com

J Cutan Aesthet Surg, 2010, 3(1): 20-22.
21. Stern R.: Hyaluronan and the process of aging in skin [w:] Farage

M.A., Miller K.M., Maibach H.I.: Textbook of aging skin. Springer-Ver-

lag, 2010: 225-238.
22. Coman C.G.: Study on cellulose/chondroitin sulfate hydrogel used

in drug release system [w:] Vlad S., Radu V.: International Conference on Advancements of Medicine and Health Care Through Technology. Ciupa (Ed) Springer, 2011, 36: 348-351.

23. Benyounes K., Benmounah A.: Rheological and electrokinetic proper- ties of carboxymethylcellulose-water dispersions in the presence
of salts. Int. J. Phys. Sci., 2012, 7(11): 1790-1798.

24. De Boulle K., Glogau R., Kono T., Ono M., Nathan A., Tezel J.X.
i in.: A Review of the Metabolism of 1,4-Butanediol Diglycidyl Ether- Crosslinked Hyaluronic Acid Dermal Fillers. Dermatol Surg, 2013, 39(12): 1758-1766.

25. Varma D.M., Gold G.T., Taub P.J., Nicoll S.B.: Injectable carboxymethyl- cellulose hydrogels for soft tissue filler applications. Acta Biomater, 2014, 10(12): 4996-5004.

26. Leonardis M.: Inibizione della ialuronidasi con Carbossimetilcellulosa; uno studio clinico comparativo. Abstracts-16° Congresso Agora, Ottobre 9-11, 2014.

342

Dermatologia Estetyczna /vol. 16/nr 6/2014


This post has been viewed 1,635 times

REKLAMA

banner italiaamicamia.com

Leave a Reply

||Blog Aukcja charytatywna “Żeby Ewa żyła w Raju” ||english Murder in Cairo ||Enogastronomia Crescioni Margherita ||finanza Tassazione in Polonia ||Francais Crescioni Margherita ||German Riva del Garda? Wunderschoene! ||MEDIA & WEB Ci lascia il maestro Ettore Scola ||medicina estetica e benessere Andare in bicicletta ? si grazie! ||Misteri Le interviste impossibili di Camilla de Candey: Cristoforo Colombo ||News Galeria Zbylut Krystyna ||po polsku Aukcja charytatywna “Żeby Ewa żyła w Raju” ||sagre italiane 10 curiosità che nessuno ti aveva mai detto su San Valentino ||SPORT Andare in bicicletta ? si grazie! ||spreaker Easy Biker! ||TopNews Aukcja charytatywna “Żeby Ewa żyła w Raju” ||Uncategorized Galeria Zbylut Krystyna ||Video Impariamo a cantare?